Guziki

Dyrekcja

Dyrektor: Stanisława Wąchała

Wicedyrektor klas I-III : Ewa Służewska

Wicedyrektor klas IV-VI : Ewa Wiórkowska

Wicedyrektor Przedszkola nr 14 – Katarzyna Ogórek

Wicedyrektor Przedszkola nr 20 – Ewa Kamińska


Kompetencje dyrektora zespołu:

 1. Sprawuje nadzór wobec nauczycieli i pozostałych pracowników.
 2. Kształtuje twórczą atmosferę, właściwe warunki pracy i stosunki między pracownikami.
 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 5. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji. Nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji.
 6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie.
 7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 8. Współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi.
 9. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom zespołu.
 10. Występuje do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników.
 11. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych w ostatnim roku nauki.
 12. Stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 13. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez zespół.
 14. Wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom zespołu.
 15. Zatrudnia i zwalnia (zgodnie z odpowiednimi przepisami) pracowników zespołu, określa ich zakres obowiązków.
 16. Decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
 17. Odpowiada za wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 18. Powołuje wicedyrektora i określa zakres jego obowiązków.
 19. Tworzy inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego.
 20. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w zespole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

Kompetencje wicedyrektorów zespołu:

 1. Sprawuje nadzór zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
 2. Sprawuje nadzór nad realizacją przez studentów praktyk pedagogicznych.
 3. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy dydaktyczno-wychowawczej zespołu.
 4. Organizuje i kontroluje realizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz prowadzi dokumentację z tym związaną.
 5. Kontroluje prowadzoną przez nauczycieli dokumentację przebiegu nauczania.
 6. Wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej pracy zespołu.
 7. Podczas nieobecności dyrektora szkoły przejmuje jego obowiązki i uprawnienia, a w szczególności podejmuje decyzje w sprawach pilnych, podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora używając własnej pieczątki imiennej.
 8. Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym zespół, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-10-2018 - Edycja treści.

20-06-2018 - Edycja treści.

17-01-2018 - Edycja treści.

08-11-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 636