Guziki

Dyrekcja

Dyrektor:  Stanisława Wąchała

Wicedyrektor klas I-III : Ewa Służewska

Wicedyrektor klas IV-VI : Ewa Seredyn

Wicedyrektor Przedszkola nr 14 – Katarzyna Ogórek

Wicedyrektor Przedszkola nr 20 – Grażyna Łobodecka


Kompetencje dyrektora zespołu:

 • Sprawuje nadzór wobec nauczycieli i pozostałych pracowników.
 • Kształtuje twórczą atmosferę, właściwe warunki pracy i stosunki między pracownikami.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji. Nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji.
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 • Współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi.
 • Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom zespołu.
 • Występuje do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników.
 • Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych w ostatnim roku nauki.
 • Stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez zespół.
 • Wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom zespołu.
 • Zatrudnia i zwalnia (zgodnie z odpowiednimi przepisami) pracowników zespołu, określa ich zakres obowiązków.
 • Decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
 • Odpowiada za wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 • Powołuje wicedyrektora i określa zakres jego obowiązków.
 • Tworzy inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego.
 • Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w zespole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

Kompetencje wicedyrektorów zespołu:

 • Sprawuje nadzór zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją przez studentów praktyk pedagogicznych.
 • Czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy dydaktyczno-wychowawczej zespołu.
 • Organizuje i kontroluje realizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz prowadzi dokumentację z tym związaną.
 • Kontroluje prowadzoną przez nauczycieli dokumentację przebiegu nauczania.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej pracy zespołu.
 • Podczas nieobecności dyrektora szkoły przejmuje jego obowiązki i uprawnienia, a w szczególności podejmuje decyzje w sprawach pilnych, podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora używając własnej pieczątki imiennej.
 • Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym zespół, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-06-2018 - Edycja treści.

17-01-2018 - Edycja treści.

08-11-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 459